Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia obce
doc VZN o sadzbách nájmu nebytových priestorov
doc VZN č. 5/2011 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012
doc VZN č. 4/2011 o verejnom poriadku
doc VZN č. 3/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
doc VZN č. 2/2011 o prevádzke Materskej školy pri zníženom počte detí v dochádzke do MŠ
doc VZN č. 1/2011 o verejnom obstarávaní
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2010 o dani z nehnuteľnosti na rok 2011
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2010 o sťažnostiach
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
doc Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 o úhradách za poskytované služby obcou Horné Vestenice
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o výške miestnych daní a miestny poplatok za komunálny odpad
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 o dani z nehnuteľnosti na rok 2010
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby
doc Všeobecne záväzné nariadeniach č. 3/2009 o úhradách za poskytované služby obcou Horné Vestenice
doc Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2009, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré VZN v súvislosti so zavedením meny euro
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2007 o poskytovaní sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2007 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007 o energetickej koncepcii obce
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 o miestnych komunikáciách
doc Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2007 odpadoch
doc Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2007 o pohrebníctve
doc Všeobecne záväzné nariadenie o sadzbách nájomného nebytových priestorov
doc Všeobecne záväzné nariadenie o niektorých podmienkach držania psov
doc Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
docx všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti
doc VZN č. 6/2011 miestne dane a miestny komunálny odpad a drobné stavebné odpady a Dodatok č. 1/2014
docx VZN č. 2/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
docx VZN č. 1/2014 o spôsobe náhr. zásobovania vodou a znešk. žúmp
docx Dodatok č.2
pdf VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obci Horné Vestenice
pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o sadzbách nájomného v nebytových priestorov na území obce Horné Vestenice
pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
pdf Dodatok č. 2 k VZN obce Horné Vestenice č. 7/2009 o úhradách za poskytované služby obcou Horné Vestenice
pdf VZN obce Horné Vestenice č.4/2016 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území obce
pdf VZN obce Horné Vestenice č. 5/2016 o úhradách za poskytované služby obcou Horné Vestenice
pdf VZN obce Horné Vestenice č. 6/2016 o miestnych daniac a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavabné odpady
pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
pdf Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Horné Vestenice
pdf Zásady tvorby a čerpanie finančnej zábezpeky
pdf Dodatok č. 1 k Zásadám tvorby a čerpania finančnej zábezpeky za užívanie bytu
pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Horné Vestenice
pdf VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o dani z nehnuteľnosti
November 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Ondrej, Andrej

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: